Se caută muncitor (cititor contoare apă – încasator) pentru primăria Poienarii de Muscel

Se caută muncitor (cititor contoare apă – încasator) pentru primăria Poienarii de Muscel

Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor (cititor contoare apă – încasator).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii: medii; cunoştinţe de utilizare a calculatorului: word, excel – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 octombrie 2016. ora 9.30: proba scrisă; 14 octombrie 2016. ora 9.30: proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Poienarii de Muscel, localitatea Poienarii de Muscel, nr. 476 A, judeţul Argeş, telefon/fax 0248.546.603.

About The Author

Related posts