Află cum se înregistrează contractele colective de muncă la ITM Argeş!
Află cum se înregistrează contractele colective de muncă la ITM Argeş!

Află cum se înregistrează contractele colective de muncă la ITM Argeş!

Activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă la ITM Argeş se face în baza dispoziţiile art.143 alin.(2) din Legea nr.62/2011a Dialogului Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, impun, în sarcina părţilor, ca documentaţia să cuprindă următoarele: contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi; dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere; împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă; dovezile de reprezentativitate ale părţilor; procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor. În scopul realizării activităţii de verificare şi înregistrare a contractelor colective de muncă într-o manieră corectă şi eficientă, Inspecţia Muncii a aprobat, pe baza reglementărilor legale, procedura operaţională privind înregistrarea contractelor colective de muncă. Acest instrument care descrie în mod logic şi concret etapele activităţii de înregistrare a contractelor colective de muncă, este opozabil şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, având în vedere relaţia de subordonare faţă de Inspecţia Muncii. Astfel, în conformitate cu sarcinile stabilite prin procedura operaţională (document adus la cunoştinţă societăţii civile şi prin afişarea sa pe site-ul instituţiei), cererea  prin care părţile îndreptăţite solicită înregistrarea contractelor colective de muncă,  trebuie să cuprindă următoarele elemente: numărul de ieşire a cererii din unitate; numărul de pagini al contractului colectiv de muncă/actului adiţional depus spre înregistrare; datele de identificare ale unităţii/sindicatului, după caz (partea care depune spre înregistrare contractul colectiv/actul adiţional); obiectul principal de activitate; natura capitalului social (de stat, mixt sau privat); numărul total de salariaţi ai unităţii; durata contractului, cu menţiunea că acesta se va aplica de la data înregistrării acestuia la  inspectoratul teritorial de muncă, sau de la o dată ulterioară, (art.144 alin 1 din Legea Dialogului Social nr.62/2011, republicată); menţiunea că a încetat contractul colectiv de muncă încheiat anterior (în situaţia în care a fost încheiat un astfel de contract) sau precizarea că nu a mai fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii; menţiunea că la nivelul unităţii există sau nu sindicat reprezentativ; menţiunea că au fost respectate toate clauzele contractului colectiv încheiat la nivel superior aplicabil.

Cererea sus menţionată va fi depusă la registratura Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, fiind insoţită de următoarele documente: contractul colectiv de muncă, inclusiv anexele. Fiecare pagină a contractului, respectiv a  anexelor, este necesar a fi semnată şi ştampilată de către părţile semnatare; dovada convocării  părţilor îndreptăţite să participe la negociere. Acest document atestă respectarea de către angajator a prevederilor art.140 din Legea Dialogului Social nr.62/2011, republicată; împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă. Acestea servesc la identificarea persoanelor care au participat la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate şi mai ales, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor art.136 alin.1 din Legea Dialogului Social nr.62/2011, republicată, potrivit cărora contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentanţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat; dovezile de reprezentativitate ale părţilor. Conform prevederilor art.72 alin.1 lit.C coroborate cu cele ale art.134 punctul A lit.a) din Legea Dialogului Social nr.62/2011, republicată, la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul, aşa cum rezultă din lege, statut, ori regulament de funcţionare, după caz. Conform art.134 punctul B lit.a) din acelaşi act normativ, reprezentarea angajaţilor se face de către sindicatul legal constituit si reprezentativ; pentru sindicatul reprezentativ, dovada fiind hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate; procesele verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor. În concluzie, în derularea activităţii de înregistrare a contractelor colective de muncă, există pentru toate părţile implicate obligativitatea respectării atât a dispoziţiilor Legii Dialogului Social nr.62/2011, republicată, cât şi ale procedurii operaţionale aprobată la nivelul Inspecţiei Muncii. Menţionăm că de la începutul anului până în prezent, au fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş, 100 de contracte colective de muncă şi 51 acte adiţionale la contractele colective de muncă.

About The Author

Related posts