Breaking News
Anunţ de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT)
Anunţ de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT)

Anunţ de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT)

  1. Informaţii generale privind locatorul

Locator: Comuna Berevoeşti, CIF 4122140

Adresa: Localitatea Berevoeşti, str. DC3, nr.773, județul Arges,

Email: primarie@berevoesti.cjarges.ro, tel. 0248572030, Fax: 0248572030

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spaţiu din incinta Dispensarului  Berevoeşti, situat în comuna Berevoeşti, strada DC3 nr. 568, cu suprafaţa totală de 50 mp, aparţinând domeniului public, cu destinaţia servicii medicale.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din  data de 23.09.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Berevoeşti.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul relaţii cu publicul al Primăriei comunei Berevoeşti, comuna Berevoeşti, strada DC3, nr. 773, judeţul Argeş.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Berevoeşti.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.10.2021, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Berevoesti, comuna Berevoeşti, strada DC3, nr. 773, judeţul Argeş.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  22.10.2021, ora 10.00, la Primăria comunei Berevoeşti.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, Piteşti, bulevardul I.C.Brătianu, judeţul Argeş, tr-arges@just.ro,  fax 0248 212 410, tel. 0248216 599.  

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.09.2021

About The Author

Related posts