Ce nu ştiaţi despre contractul de ucenicie la locul de muncă!
Ce nu ştiaţi despre contractul de ucenicie la locul de muncă!

Ce nu ştiaţi despre contractul de ucenicie la locul de muncă!

În  urma solicitărilor privind contractul de ucenicie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează că, din categoria contractelor speciale de formare profesională organizată de angajator face parte şi contractul de ucenicie la locul de muncă. Acest tip de contract este reglementat, cu caracter general de Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în mod special, de Legea nr. 279/2005, republicată.

Deci ucenicia la locul de muncă se organizează în baza unui contract denumit contract de ucenicie care, ca natură juridică, este tot un contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, dar de tip particular. Acesta se încheie pe perioadă determinată care include atât perioada de probă cât şi perioada evaluării finale şi nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni. Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se întregistrează în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, angajatorul fiind obligat totodată ca înainte de începerea activităţii să înmâneze ucenicului sau, după caz, părintelui ori reprezentantului legal un exemplar original din contractul de ucenicie semnat de către părţi.

 El are un obiect complex, în care intră nu doar prestarea muncii şi plata salariului ci şi ceea ce este determinant pentru acest contract, formarea profesională într-o anumită meserie, asigurată de angajator, ucenicul salariat obligându-se să urmeze cursurile respective.

Poate avea calitatea de ucenic persoana fizică care întruneşte următoarele condiţii: a împlinit vârsta de 16 ani dar nu are mai mult de 25 de ani la încheierea contractului de ucenicie; între 15 şi 16 ani ca şi ori care alt contract individual de muncă şi contractul de ucenicie se poate încheia numai cu acordul reprezentanţilor legali ai celui în cauză. Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile H.G. nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; a absolvit cel puţin învăţământul oligatoriu pentru anumite calificări profesionale sau minimum liceul cu diplomă de bacalaureat pentru altele. Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Ucenicia are ca potenţiale surse de finanţare următoarele: bugetul asigurărilor de şomaj. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (valoare indicator social de referinţă 500 lei). Fonduri structurale europene; resurse proprii ale angajatorilor; sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc. Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor. La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contrcat individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat.

 

About The Author

Related posts