Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr face angajări

Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr face angajări

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – psiholog practicant la Centrul de tip Rezidențial – 1 post;
 • Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – psiholog practicant la Centrul de Zi – 1 post;
 • Centrul de Zi „Sf. Nicolae” Pitești – psiholog practicant – 1 post;
 • La Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești – inspector de specialitate, gradul IA – 1 post;
 • Complexul de Locuințe Protejate Buzoești – referent de specialitate, gradul II – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – Central de Tip Rezidențial – pentru postul de psiholog practicant S – 1 post:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – minimum 1 an.
 • Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – Centrul de zi – pentru postul de psiholog practicant S – 1 post:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știința – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – minimum 1 an.
 • Centrul de Zi „Sf. Nicolae”, Pitești, pentru postul de psiholog practicant S – 1 post:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – minimum 1 an;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, pentru postul de inspector de specialitate, gradul IA S – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – minimum 5 ani.
 • Complexul de Locuințe Protejate Buzoești, pentru postul de referent de specialitate, gradul II S – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2019, ora 109.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8, etaj 1, telefon: 0248/271.131, interior 18.

About The Author

Related posts