Concurs pentru șefii centrelor subordonate D.G.A.S.P.C Argeș!

Concurs pentru șefii centrelor subordonate D.G.A.S.P.C Argeș!

5 șefi de centre subordonate D.G.A.S.P.C Argeș trebuie să dea concurs pe post!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere vacante, din cadrul următoarelor unităţi subordonate:

 • Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni – şef centru
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele – şef centru
 • Complexul de Locuinţe Protejate Buzoeşti – şef complex
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti – şef centru
 • Centrul de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă Piteşti – şef centru.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: condiţiile specifice sunt cele prevăzute de anexa 1 la H.G. nr. 867/2015: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licență ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 6 octombrie 2016, ora 10:00: proba interviu.Relații suplimentare se pot obține la sediul DGASPC Argeș din Municipiul Pitești, Calea Drăgăşani nr. 8, etaj 1, telefon 0248/271.131, interior 24, 25.

 

About The Author

Related posts