Consilierii locali se întâlnesc în ultima ședință din acest an!
Consilierii locali se întâlnesc în ultima ședință din acest an!

Consilierii locali se întâlnesc în ultima ședință din acest an!

Consilierii locali se întâlnesc în ultima ședință din acest an! Aceștia au fost convocați astăzi, 29 decembrie de la orele 17.00, într-o şedinţă ce se va desfăşură prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, după caz.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt ataşate prezentei dispoziţii şi conţin rapoartele de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate şi alte documente, după caz.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

  1. Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziţie sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

          a) – Punctul 1 din proiectul ordinii de zi: Prezentarea şi aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare (proces verbal şedinţă ordinară din data de 26.11.2020, proces verbal şedinţă extraordinară din data de 14.12.2020 şi proces verbal şedinţă extraordinară din data de 21.12.2020)

          b) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință;

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

c) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

         d) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi:  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Executie al Municipiului Campulung la data de 18.12.2020 ;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

e) – Punctul 5 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţii comerciale şi terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de chirie de societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

f) – Punctul 6 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de inchiriere pentru suprafeţele de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcţii provizorii (garaje, copertine;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

g) – Punctul 7 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de căi de acces de către persoane fizice;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

h) – Punctul 8 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer instituită prin HCL nr. 98 din 28.12.2016, pentru anul 2021;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

i) – Punctul 9 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate cultură,protecţie socială, sportive şi de agrement);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

j) – Punctul 10 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 40 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 8L, în vederea edificării unei construcții aferente proprietății personale a dr. Popa Cornel Gheorghe;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 2 (Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

k) – Punctul 11 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 3,6 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. G-ral Grigore Grecescu, nr. 20, în vederea edificării unei scări de acces din exterior la apartamentul proprietate personală a d.lui Stoica Daniel Viorel;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 2 (Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

l) – Punctul 12 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de  6,58 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. G. Topârceanu, nr.2 , pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală a d.lor Pîslaru Nicolae și Pîslaru Geta.

–  Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 2 (Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

m) – Punctul 13 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de  9,43 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. George Topârceanu, nr.6, pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală a d.lor Raileanu Ioan-Sorin și Raileanu Elena-Cristina.

– Comisia nr. pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

n) – Punctul 14 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor sociale, locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr.16/28.07.2016 şi completată prin Dispoziţiile nr.688/16.08.2016 şi nr.829/03.08.2017;

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

o) – Punctul 15 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind corectarea erorii de redactare din cuprinsul Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.151/14.12.2020 cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuinţele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

p) – Punctul 16 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate şi darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

r) – Punctul 17 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scăderii din evidenţele  contabile şi din evidenţa  instituţiilor publice care le-au avut în administrare;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

s) – Punctul 18 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea subvenționării de la bugetul local a taxei de salubritate pentru persoanele care au beneficiat de scutire conform H.C.L. nr.98/2016;

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate cultură,protecţie socială, sportive şi de agrement);

 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie se pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administraţiv-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.

Art. 7. – Prezenta dispoziţie va fi comunicată membrilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

About The Author

Related posts