Liceul Tehnologic Auto Câmpulung angajează bibliotecar

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung angajează bibliotecar

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, județul Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de bibliotecar cu studii superioare, gradul profesional debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare în specializarea Biblioteconomie sau studii superioare urmate de un curs în domeniul Biblioteconomiei; nu necesită vechime în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4 octombrie 2016, între orele 10.00-12.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 5 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 5 octombrie 2016, ora 12:00: proba interviu. Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic Auto Câmpulung, județul Argeş, telefon 0248.529.150.

About The Author

Related posts