Miercuri, se va aproba tariful pentru testele RT-PCR SARS-CoV2, la cerere

Miercuri, se va aproba tariful pentru testele RT-PCR SARS-CoV2, la cerere

Pe 15 iulie, consilierii locali din Câmpulung, sunt convocaţi la o sedinţă extraordinară, şi de această data tot online.

Pe ordinea de zi a Consiliului Local Câmpulung se află un singur proiect de hotărâre, proiect ce îi este dedicat spitalului municipal, care este spital Covid.

Consilierii sunt convocaţi de primarul Câmpulungului, Liviu ţâroiu pentru a aproba avizarea tarifului pentru test RT-PCR SARS-CoV2, efectuat la cererea pacienţilor.

Conform proiectului de hotărâre, Spitalul Municipal Câmpulung este o instituţie publică de interes local, care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii publice medicale, în temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte sunre, conform legii.

Spitalele publice au obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung nr.44 din 18.05.2020, s-a apobat darea în folosinţă gratuită Spitalului Municipal Câmpulung a unui spaţiu din imobilul aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru amplasarea Liniei automate de extracţie acizi nucleici şi PCR în timp real pentru teste clinice de biologie moleculară (pentru COVID-19).

Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi, astfel că, veniturile obţinute din aplicarea tarifului pentru test RT-PCR SARS-CoV2, efectuat la cererea pacienţilor, pe bază de chitanţă fiscală, constituie venit la bugetul Spitalului Municipal Câmpulung.

Consilierii locali au aprobat tariful de 200 lei pentru efectuarea investigației medicale test RT-PCR SARS-CoV2, la cererea pacienţilor.

Veniturile obținute din aplicarea tarifului constituie venituri la bugetul Spitalului Municipal Câmpulung.

Hotărârea va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, Spitalului Municipal Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale, Serviciului Juridic, Administraţie Publică și Arhivă şi Primarului Municipiului Câmpulung.

About The Author

Related posts