Mugurel Minciună şi-a luat în serios funcţia de viceprimar!
Mugurel Minciună şi-a luat în serios funcţia de viceprimar!

Mugurel Minciună şi-a luat în serios funcţia de viceprimar!

Mugurel Minciună, fostul şofer şi consilier al primarului Liviu Ţâroiu şi-a luat în serios funcţia de viceprimar! A intrat în cea de-a doua săptămână de muncă la primăria Cetăţeni.

Viceprimarului de la Cetăţeni, Mugurel Minciună, i s-au comunicat, în scris, ce atribuţii i s-au delegat pe perioada rămasă din mandatul 2016 – 2020.

 • coordonează activităţile cultural-artistice organizate şi desfăşurate la nivelul comunei Cetăţeni;
 • colaborează cu cadrele didactice, bibliotecarul şi responsabilul Căminului Cultural;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, precum şi serviciile locale şi cu organele specializate ale statului. În acest scop, solicită primarului mobilizarea populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din comună, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie, elaborate pe tipuri de dezastre;
 • îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comitetului Local de Apărare şi Situaţii de Urgenţă, în această calitate întocmind documentele prevăzute de lege;
 • asigură întocmirea planului de pază la nivelul comunei;
 • controlează igiena, salubrizarea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare către populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate şi propune măsuri pentru remedierea deficienţelor;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
 • se ocupă de lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, a rigolelor, podeţelor şi tuturor terenurilor aflate în domeniul public de pe raza comunei Cetăţeni, folosind în acest scop persoanele beneficiare de ajutor social şi persoane care efectuează ore de muncă în folosul comunităţii, numai după aprobarea de către primar a planului de muncă pentru luna respectivă;
 • ia măsuri pentru împiedicarea depozitării deşeurilor menajere sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor şi cursurilor de apă din localitate, folosind, printre alte, mijloace şi forţa de muncă a persoanelor beneficiare de ajutor social şi a persoanelor care efectuează ore de muncă conform mandatelor;
 • se ocupă de lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, a rigolelor, podeţelor şi tuturor terenurilor aflate în domeniul public de pe raza comunei Cetăţeni, folosind în acest scop persoanele beneficiare de ajutor social şi persoane care efectuează ore de muncă în folosul comunităţii, numai după aprobarea de către primar a planului de muncă pentru luna respectivă;
 • ia măsuri pentru decolmatarea şanţurilor, văilor, podurilor, podeţelor, precum şi pentru defrişarea vegetaţiei din aceste zone, astfel încât să se asigure scurgerea fără obstacole a apei, folosind forţa de muncă a persoanelor beneficiare de ajutor social, a celor care efectuează muncă în folosul comunităţii;
 • asigură întreţinerea şi paza izlazurilor comunale Pleaşa, Iuda, Mincaru, utilizând forţa de muncă a persoanelor beneficiare de ajutor social;
 • urmăreşte şi asigură ridicarea şi transportul cadavrelor de animale, prin contactarea societăţii cu care Primăria are contract încheiat în acest fel;
 • întocmeşte anual şi lunar planul de lucrări, pontaje privind orele de muncă prestate de persoanele apte de muncă desemnate de către beneficiari ai ajutorului social pentru a presta orele de muncă pentru întreaga familie;
 • răspunde de asigurarea măsurilor de protecţia mediului la nivelul comunei;
 • asigură respectarea măsurilor de protecţia muncii, instructajul de protecţia muncii a persoanelor apte beneficiare de ajutor social şi a persoanelor care efectuează ore de muncă pentru mandate;
 • răspunde şi coordonează acţiunea de inventariere a bunurilor mobile şi imobile, aparţinând domeniului public şi privat al comunei Cetăţeni;
 • ţine evidenţa mandatelor;
 • face pontajul privind efectuarea orelor de muncă conform mandatelor;
 • transmite instituţiilor şi persoanelor interesate situaţia efectuării sau neefectuării orelor de muncă pentru fiecare mandat în parte;
 • prezintă săptămânal primarului programul lucrărilor propuse a le realiza în acea săptămână cu persoanele care au obligaţia prestării orelor de muncă;
 • prezintă un raport la sfârşitul fiecărei luni cu acţiunile realizate şi cu problemele cu care s-a confruntat în acea lună;
 • asigură funcţionarea în condiţii optime a sistemului de alimentare cu apă potabilă, urmărind distribuirea apei către consumatori, calitatea, întreţinerea reţelelor şi modul de încasare a contravalorii consumului.

About The Author

Related posts