Breaking News
Primăria Berevoeşti face angajări!
Primăria Berevoeşti face angajări!

Primăria Berevoeşti face angajări!

Primăria Berevoeşti face angajări! Se caută şef serviciu – Serviciul Local de Utilităţi Publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii – liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe de operare calculator;
 • abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare postului;
 • vechime, minimum 7 ani in administraţie publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iunie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 iulie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 -16.00, la telefon 0248/572.030.

About The Author

Related posts