Primăria Schitu Golești caută șofer pentru microbuz școlar!

Primăria Schitu Golești caută șofer pentru microbuz școlar!

Se caută șofer pentru microbuz școlar 16+1 locuri (transport preșcolari si elevi ) – 1 normă! Primăria comunei Schitu Golești, județul Argeș organizează concurs în luna octombrie. 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:

Condiții generale de ocupare a postului: cetățenie română, cunoștințe de limba română, scris și vorbit, vârsta minimă 24 de ani, reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței  medicale, eliberată de medical de familie sau de unitățiile sanitare abilitate, îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul.

Condiții specifice pentru ocuparea  postului: Absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau școala profesională. Posedă permis de conducere   categoria “D1 si D”, Posedă certificat de competență profesională pentru transport persoane, Posedă card TAHOGRAF, Posedă certificat de pregătire inițială CPI, Posedă cunoștiințe temeinice de legislație rutieră, Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto, Aviz psihologic, Adeverința care să ateste vechimea în muncă și vechimea de conducător auto, Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomnadare de la ultimul loc de muncă, Verifică zilnic starea tehnică a mașinii, Completează zilnic foile de parcurs, Menține mașina în stare buna de funcționare, Efectuează și alte sarcini  trasate de catre conducerea UAT  Schitu Golești, în conformitate cu  nevoile școlilor gimnaziale și primăriei, Abilități de relaționare – comunicare, Abilități pentru munca în echipă, Disponibilitate la un program flexibil.

Concursul va consta în: Proba scrisă – Data și ora desfășurării: 19 octombrie 2016 , ora 10,00. Locul desfășurării: Sediul Primăriei comunei Schitu Golești în sala mare de ședințe a Consilului Local. Interviul – Data și ora desfășurării: 21 octombrie 2016, ora 10,00, Locul desfășurării: Sediul Primăriei  comunei Schitu Golești în sala mare de ședințe a Consilului Local.

Componența dosarului de concurs: Cerere de înscriere la concurs  adresata primarului  comunei – conform modelului pe care îl găsiți la secretarul  comisiei de cocurs; Copie legalizată  act de identitate sau orice alt document care  atestă identitatea,potrivit legii , după caz; Copii  legalizate dupa documentele care să  ateste nivelul  studiilor  și a altor acte care atestă efectuarea  unor specializări, copiile documentelor care să ateste  îndeplinirea condițiilor specifice; Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau dupa caz o adeverința în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau in specialitatea studiilor și copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă; Cazier judiciar; Adeverința medicala care să ateste starea de sănătate fizică si psihică; Curiculum vitae în format European  care să ateste locurile de muncă in care a mai frecventat  și studiile de specialitate; Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primăriei comunei Schitu Golești, județul Argeș, după o verificare prealabilă privind conținutul documentelor din dosar de către președintele comisiei de concurs. Pentru informații suplimentare puteți să contactați numărul de telefon 0248/566.500, persoana de contact Oproiu Luci Sarmiza.

 

 

 

 

About The Author

Related posts