Primăria Schitu Golești face angajări!
Primăria Schitu Golești face angajări!

Primăria Schitu Golești face angajări!

Primăria comunei Schitu Golești, cu sediul în localitatea Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN 73, nr.1, județul Argeș, organizează concurs în vederea ocupării  pe durată nedeterminată a 3 (trei) posturi contractuale de execuție de muncitor calificat, treapta profesională IV, în cadrul Serviciului Comunitar de Utilități Publice din Aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Golești.

  1. Condiții generale necesare pentru ocuparea posturilor de natură contractuală:

– cele prevăzute la art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului – cadru privind stabilirea Principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat  superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            2)  Condiții specifice de participare la concurs:

  • Studii medii / școală profesională, absolvite cu diplomă;
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul;
  • Calificare în domeniul: mecanic, electromecanic, electrician, instalator  instalații tehnico – sanitare, sudor;

3) Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor de natură contractuală de muncitor calificat trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și anume:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice  organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale posturilor solicitate de instituția publică;

– carnetul de muncă sau,  după caz,  adeverințele care atestă vechimea  în muncă, în meseria și / sau  în specialitatea  studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă  incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul  de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare  abilitate

– curriculum vitae.

4)  Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă și probă practică și interviul;

5)  Calendarul de desfășurare a concursului:

Dosarul  de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului respectiv în perioada 26.11.2020 – 11.12.2020, la sediul Primăriei comunei Schitu Golești, la compartimentul Secretariat, Resurse Umane.

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

  1. selecția dosarelor de înscriere, în termen de max. 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv la data de 14.12.2020;
  2. proba scrisă și proba practică, se susține în data de 21.12.2020, ora.10:00, la sediul Primăriei comunei Schitu Golești;
  3. interviul, se susține în data de 24.12.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Schitu Golești.

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Primăriei Schitu Golești, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Schitu Golești, în ziua finalizării probei, până la ora 16:30.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba practică și la proba de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Primăriei Schitu Golești, imediat după soluționarea  contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei comunei Schitu Golești în termen de maximum 0 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

6)  Bibliografie:

–  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7) Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Schitu Golești, la secretarul comisiei de concurs – Vlăducă Cătălin și la nr. de telefon 0248 566 500.

About The Author

Related posts