Ședință de consiliu! Aleșii locali la raport!

Ședință de consiliu! Aleșii locali la raport!

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 25.07.2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin rapoartele de specialitate / referate de specialitate, expunere de motive / referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate și alte documente, după caz.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziție sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

  1. a) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. b) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2019

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. c) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 26 din 28.02.2018 privind Normele de îmbunătăţire a activităţilor edilitar – gospodăreşti, păstrarea liniştii, comerţ, transport, conservarea şi protecţia mediului precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii;

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. d) – Punctul 5 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung

– Comisia nr. 4 (Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor).

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziție  se pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.

Art. 7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

 

About The Author

Related posts