Ședință ordinară cu 7 puncte pe ordinea de zi!

Ședință ordinară cu 7 puncte pe ordinea de zi!

Ședință ordinară cu 7 puncte pe ordinea de zi! Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, în şedinţă ordinară în data de 30.01.2020, orele 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin rapoartele de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate și alte documente, după caz.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziție sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

a) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la structura reţelei  unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021 în Municipiul Câmpulung.  

                 – Comisia nr. 4 (Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție social, sportive și de agrement);

                 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

b) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea activității serviciului voluntar pentru situații de urgență.

                 – Comisia nr. 3 (Comisia pentru servicii publice și comerț, agricultură și industrie);

                 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

c) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilității contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Câmpulung și anularea unui număr de 5 autorizații de taxi.

                 – Comisia nr. 3 (Comisia pentru servicii publice și comerț, agricultură și industrie);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

d) – Punctul 5 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare art. 3 din HCL 36 / 25.04.2019 referitoare la extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Câmpulung pe strada Șoseaua Națională și aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 2 (Comisia de organizare și dezvoltare  urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

e) – Punctul 6 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea domnului Crețu Constantin – Cristinel din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nanu Mușcel, din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și din Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar din cadrul Școlii Gimnaziale Nanu Mușcel

                 – Comisia nr. 4 (Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție social, sportive și de agrement);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

f) – Punctul 7 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Hala Piață Centrală în Municipiul Câmpulung”.

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

g) – Punctul 8 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor beneficiare de ajutor social, pentru anul 2020.

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziție  se pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.

Art. 7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

About The Author

Related posts