Semnificaţia Sărbătorii Naşterii Domnului Iisus! CRĂCIUN FERICIT!

Semnificaţia Sărbătorii Naşterii Domnului Iisus! CRĂCIUN FERICIT!

Cea mai mare minune, din toate timpurile, ce covârşeşte puterea noastră de înţelegere, este Întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul (conf Ioan 1/1,14). Cel prin care şi pentru care toate s-au creat (conf, Coloseni 1/16-17), „pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi s-a făcut om” (Crezul art 3). Dumnezeu – Cuvântul S-a întrupat la „împlinirea vremii” (Galateeni 4/4), când omenirea era la punctul limită de prăbuşire, când se simţea nevoia unei înnoiri a vieţii pe alte principii şi când a apărut fiinţa vrednică din care să se întrupeze.

Cuvântul – Dumnezeu s-a făcut om pentru trei motive: 1. ne iubeşte (conf Ioan 3/16), 2. să împlinească dreptatea, dat fiind că printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, tot printr-un om trebuia ridicat păcatul şi moartea (conf Romani 5/12; I Corinteni 15/21), 3. să împroprieze firea omenească firii sale dumnezeieşti, ca prin ea să ne unim cu Dumnezeu. Cuvântul, a doua persoană a Sfintei Treimi (conf I Ioan 2/7), s-a lăsat cuprins în pântecele Fecioarei Maria (conf Filipeni 2/5-7), fără să-şi schimbe însuşirile dumnezeieşti şi fiinţialitatea cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt (conf I Ioan 5/7).

Fecioara Maria n-a născut un simplu om ci pe Dumnezeu – Om, aşa cum înţelegem din cuvintele: „Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşuit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia – Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1/14); aşadar, mărturisim că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu. Iată ce ne spune Sfânta Evanghelie despre întruparea şi naşterea Domnului Iisus Hristos: „A fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu către o fecioară cu numele Maria, căreia i-a zis: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Maria, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (conf Luca 1/26-38). În clipa când Fecioara Maria a zis: „Fie mie după cuvântul tău”, s-a produs zămislirea Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei.

După nouă luni, Fecioara, în cetatea Betleem, „a născut pe Fiul său, cel Unul- Născut şi L-a înfăţiat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei” (Luca2/7). În acea noapte sfântă „mulţime de oaste cerească lăuda pe Dumnezeu, zicând: Slavă întrucei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca2/13-14). Pruncului Iisus i s-au închinat păstorii acelui ţinut, magii care i-au adus daruri: aur ca unui împărat, tămâie ca unui Dumnezeu şi smirnă ca unui muritor.

Cei trei magi erau crai, instruiţi în ştiinţele religioase, filozofice, în matematică şi astronomie, Gaspar din Persia (Iran), Baltazar din Babilon (Irak) şi Melhior din părţile Mării Caspice. Urmând acestora să-I aducem ca dar, pentru totdeauna,  inima cu multă dragoste şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Său. „Crăciun fericit!”. preot Vasile Grigorescu

 

About The Author

Related posts