Un teren din Mihăești scos la vânzare de Fisc!

Un teren din Mihăești scos la vânzare de Fisc!

Un teren din Mihăești a scos la vânzare de Fisc! Direcţia generală executări silite cazuri speciale, Direcţia Operativă de Executare Silită prin Serviciul executări silite cazuri speciale regional Ploieşti a scos la vânzare un teren în suprafață totală de 4760 mp din acte și 4195 mp măsurată, compus din 2778 mp fâneață și 1417 mp pășune (împădurită), situat în punctul Casa veche, comuna Mihăești, județul Argeș, fără Carte funciară.

Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei) este de 59,000 lei.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele
documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la Trezoreria
Ploiești;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de
mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: –
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: – pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244407710, int 650.

About The Author

Related posts