VIDEO: Înregistrarea integrală a şedinţei de Consiliu Local de la Câmpulung din data de 30 iulie!

VIDEO: Înregistrarea integrală a şedinţei de Consiliu Local de la Câmpulung din data de 30 iulie!

Consilierii locali din Câmpulung s-au întâlnit în cadrul unei şedinţe ordinare în data de 30 iulie 2015, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind Contul de execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2015.

Proiect de hotărâre privind Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „MODERNIZARE STADION DE ATLETISM AFERENT LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV, CÂMPULUNG, JUD. ARGEŞ”, împreună cu indicatorii tehnico-economici.

Stadionul de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv a fost construit odată cu întreg ansamblul în anul 1970 şi nu a beneficiat de lucrări majore de modernizare, în prezent acesta având dotările învechite, care nu mai corespund standardelor actuale. Prin Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii se propune aducerea la standardele actuale a stadionului, principalele lucrări de intervenţie propuse fiind refacerea pistei de alergare, refacerea terenului pentru aruncarea greutăţii, a ciocanului şi a discului, refacerea pistei pentru săritura în lungime şi triplu salt, restul stadionului fiind gazonat. De asemenea se propune refacerea zonei perimetrale, a aleilor, trotuarelor şi a spaţiilor verzi. În vederea reabilitării, a fost întocmită Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „MODERNUZARE STADION DE ATLETISM AFERENT LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV, CÂMPULUNG, JUD. ARGEŞ” cu următorii indicatori tehnico-economici: valoare totală 7459,01 (mii lei).

Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a terenului in suprafaţă de 10 mp în favoarea MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ, teren situat în str.Valea Rumaneştilor  FN.

Prin cererea înregistrată cu nr.21709/15.07.2015, MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti, prin S.C.TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., în temeiul Legii nr.154/2012, urmează să procedeze la implementarea proiectului “RO-NET”,care are ca obiectiv “Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, acţiune care necesită o suprafaţă de teren de 10 mp, în vederea instalării, exploatării, operării şi întreţinerii reţelelor publice de comunicaţii electronice, teren aparţinând “Domeniului Public” al municipiului Câmpulung situat în str.Valea Rumaneştilor FN. Proiectul constă în realizarea unei legături pe fibra optică dintr-un punct de inserţie în reţeaua naţională până la un punct local de distribuţie pentru internet în bandă largă, care va fi amplasat pe terenul solicitat. Din acest punct orice operator de buclă locală poate asigura servicii către toţi cetăţenii, firmele şi instituţiile publice interesate aflate pe raza localităţii în condiţii de calitate şi la preţuri reglementate accesibile utilizatorilor. Lucrările efective, inclusiv racordurile la reţelele din zonă nu sunt de complexitate şi nu vor perturba activităţile publice din zonă. Având în vedere scopul solicitării şi ţinând cont de prevederile legale, consilierilor locali le-a fost supus spre analiză şi aprobare: transmiterea cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 10 mp în favoarea MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ, teren situat în str.Valea Rumanestilor FN.

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe ANL d-lui  Golumbeanu Antoniu-Traian.  

Având în vedere  cererea domnului Golumbeanu Antoniu Traian domiciliat în mun. Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 1, jud. Argeş, înregistrată sub nr. 35077/07.12.2007, prin care solicită o locuinţă ANL; văzând procesul – verbal înregistrat sub nr.21915/17.07.2015 întocmit de către Comisia de repartizare a locuinţelor instituită prin HCL nr. 20 / 31.07.2012, s-a propus: încetarea contractului de închiriere nr. 2/ 677/22.12.2008 titular Bercaru Mariana Diana, începând cu data hotărârii de consiliu; repartizarea locuinţei ANL situată în mun. Câmpulung, str. Carpaţi, nr. 93, bl. A, sc. A, et. 4, ap. 11, mansardă, jud. Argeş – apartament format din 2 camere şi dependinţe, domnului Golumbeanu Antoniu Traian.

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe ANL d-nei Cîrstea Elena-Iuliana.

Având în vedere  cererea doamnei Cîrstea Elena Iuliana domiciliată în mun. Câmpulung, str. Valea Tiţei nr. 9, jud. Argeş, înregistrată sub nr. 36157/15.12.2008, prin care solicită o locuinţă ANL; văzând procesul – verbal înregistrat sub nr. 21913/17.07.2015, întocmit de către Comisia de repartizare a locuinţelor instituită prin HCL nr. 20/31.07.2012 s-a propus: încetarea contractului de închiriere nr.2/585/ 22.12.2008 titular Tănase Constantin, începând cu data hotărârii de consiliu; repartizarea locuinţei ANL situată în mun. Câmpulung, str. Carpaţi, nr. 93, bl. B, sc. A, et. 4, ap. 11, mansardă, jud. Argeş – apartament format din 2 camere şi dependinţe, familiei doamnei Cîrstea Elena Iuliana împreună cu soţul şi un copil.

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe sociale d-lui Răducu Anghel.  

Având în vedere  cererea domnului Răducu Anghel cu domiciliul în mun. Câmpulung, str. D-tru I. Berechet nr. 1, jud. Argeş, înregistrată sub nr. 2458/26.01.2015, prin care solicită o locuinţă socială; văzând procesul – verbal înregistrat sub nr. 21911/17.07.2015, întocmit de către Comisia de repartizare a locuinţelor instituită prin HCL nr. 20/31.07.2012, s-a propus: încetarea contractului de închiriere nr.2/454/29.05.2014, titular Minea Constantin Claudiu, decedat, începând cu data Hotărârii de consiliu; repartizarea locuinţei sociale situată în mun. Câmpulung, str. Emil Gârleanu, nr. 12, bl. 17, sc. C, ap. 8, jud. Argeş, – garsonieră, domnului Răducu Anghel, persoană singură.          

 

About The Author

Related posts