-0.4 C
Campulung Muscel
duminică, 10 decembrie, 2023

15 posturi vacante la noul spital din Mioveni!

Alte Știri

Au început angajările în rândul asistenților medicali la noul spital Mioveni. Se pare că începând din ianuarie 2020, instituția sanitară va intra în funcțiune cu drepturi depline.

Spitalul orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 15 posturilor vacante contractuale, după cum urmează:
– 5 posturi de Asistent medical principal generalist (Postliceal) – pentru domeniile chirurgie generală, A.T.I., bloc operator.
– 10 posturi Infirmieră – pentru domeniile medicină internă, C.P.U., neonatologie, chirurgie, recuperare.

Conditii specifice de ocupare a posturilor:
– Asistent medical principal – diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL) ; adeverință grad principal, cel putin trei ani vechime în domeniu, autorizatie de liberă practică.
– Infirmieră – certificat de calificare profesională – infirmieră, vechime în domeniu cel puțin doi ani.

Probele de concurs:
– Depunerea dosarului de înscriere la concurs până la data de 06.12.2019 ora 14.00
– Proba scrisă va avea loc în data de 16.12.2019, ora 09.00
– Proba practică/interviul în data de 19.12.2019, ora 09.00
– Probele de concurs se vor desfășura la sediul spitalului din orașul Mioveni, B-d.Dacia, nr.131 A.

ACTE NECESARE PENTRU CONCURS
Dosarul de înscriere la concurs se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni până la data de 06.12.2019 ora 14.00 si va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului institutiei publice;
b) originalul și copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) originalul și copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) originalul și copie după carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca un are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, (se poate depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverință medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru eliberat de OAMMR;
i) chitanță de plată a taxei de concurs (50 lei – se achită la Spital);

Tematica si bibliografia concursului de angajare sunt afișate la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului www.spitalmioveni.ro și pe pagina de facebook a spitalului https://www.facebook.com/SpitalulOrasenescMioveni/
Relatii la telefon 0730013970 – compartiment resurse umane – persoana de contact: Ec. Dinias Elena.

Ultimele Știri

Ce se va întâmpla cu toate cupoanele de transport pentru pensionari?

Ce se va întâmpla cu toate cupoanele de transport pentru pensionari? O inițiativă legislativă spune că tichetele de transport...

Alte știri din aceeași categorie