Primăria Câmpulung îi scapă pe unii câmpulungeni de datorii!

Primăria Câmpulung îi scapă pe unii câmpulungeni de datorii!

Primăria Câmpulung îi scapă pe unii câmpulungeni de datorii! În acest sens consilierii locali au aprobat H.C.L.89/26.09.2019 procedură de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al municipiului Câmpulung (impozite, taxe, redevențe și chirii).

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor principale la data de 31.12.2018, câmpulungenii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, sunt stinse prin orice modalitate prevazută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  3. c) debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
  4. d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Prin obligații bugetare principale restanțe la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege prin:

  1. a) obligatii bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
  2. b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
  3. c) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a unei inspecții fiscale finalizată până la data depunerii cererii și care privește creanțe bugetare stabilite până la data de 31 decembrie 2018;
  4. d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligații de plată restanțe la 31 decembrie 2018 inclusiv:

  1. a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  2. b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanții vor depune o cerere de anulare accesorii până cel târziu la data de 15 decembrie 2019, dar numai după clarificarea situației fiscale, respectiv ultima declarație fiscală să corespundă cu situația faptică și scriptică actuală.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizate în termen legal de către inspectorii din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

Cererea de scutire se va depune la Registratura instituției, numai după verificarea și vizarea de către inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, pe adresa de e-mail: venituri_campulung@ag-adm.ro, sau la telefon 0248/511034, int.120,121,122.

 

About The Author

Related posts