3 posturi – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

3 posturi – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

3 posturi vacante! Instituţia publică a scos din nou posturile vacante la concurs! Citiţi cu atenţie toate detaliile!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie/conducere vacante, după cum urmează:

 1. şef centru la Centrul de copii Sf. Andrei Piteşti;
 2. muncitor calificat bucătărie la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti;
 3.  inspector de specialitate grad IS la aparatul propriu, Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic aprovizionare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef centru:
  • absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă social şi sociologie, cu vechime de minimum 1 an în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • muncitor calificat bucătărie:
  • studii generale;
  • diplomă calificare bucătar;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani.
 • inspector de specialitate grad IS:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul ştiinţelor administrative, specializare administraţie publică sau ştiinţelor inginereşti, specializarea electronică sau reţele şi software de telecomunicaţii;
  • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iunie 2017, ora 08:30 şi 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul DGASPC Argeș din Municipiul Pitești, Calea Drăgăşani nr. 8, etaj 1, telefon 0248/271.131, interior 24, 25.

About The Author

Related posts