11.1 C
Campulung Muscel
marți, 21 mai, 2024

Eşti în căutarea unui loc de muncă la stat? Iată joburile din Argeş!

Alte Știri

Pentru perioada 29 martie – 5 aprilie au fost scoase în judeţul Argeş, locurile de muncă vacante la instituţiile publice. Iată care sunt acestea alături de toate detaliile înscrieri la concurs:

SPITALUL DE PSIHIATRIE Sfânta Maria -Vedea, Județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant (5 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă; certificat de membru OAMCMAMR- asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 aprilie 2015, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 16 aprilie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 21 aprilie 2015, ora 10.00 – proba interviu.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria -Vedea, Județul Arges, la telefon 0248/248109.

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT din Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacantă, de șofer autocamion muncitor calificat treapta profesională I la Formaţia Atelier Mecanizare-Transport, Staţie de Asfalt.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: permis de conducere categoriile BE şi CE; vechime în specialitate minimum 10 ani; absolvent şcoală profesională; posesor card tahograf.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 aprilie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 15 aprilie 2015, ora 11:00: proba scrisă – Câmpulung, str. Maior Gâldău nr. 9; 17 aprilie 2015, ora 11:00: proba practică – Câmpulung, str. Mărăşti nr. 21B; 21 aprilie 2015, ora 11:00: proba interviu.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Publicde Administrarea Domeniului Public și Privat din Municipiul Câmpulung, str. Maior Gâldău nr. 9, Judeţul Argeş, tel. 0248/530.040.

PRIMĂRIA COMUNEI BOGAŢI, judeţul Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcției publice de execuție  vacantă, de referent clasa III, grad profesional asistent, Compartimentul contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de utilizare PC, pentru: word, excel. internet; minimum  6  luni  vechime  în  specialitatea  studiilor  necesare  ocupării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 aprilie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 23 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Informaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Bogaţi şi la nr. de telefon:0248655003.

COLEGIUL ECONOMIC “Maria Teiuleanu” Piteşti, Județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 aprilie 2015, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 21 aprilie 2015, ora 10.00: proba interviu; 22 aprilie 2015, ora 14.30: proba practică.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti, Județul Areș, str. Teiuleanu. nr. 1, telefon 0348.430.054.

FILARMONICA PITEŞTI, Judeţul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de artist instrumentist gradul II – oboi la Compartimentul Orchestră.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivel studii – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul interpretare muzicală – oboi, vechime – minimum 1 an în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 aprilie 2015, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 16 aprilie 2015, ora 13.00 – proba practică, 21 aprilie 2015, ora 14.00 – proba interviu.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Filarmonicii Pitești, Județul Argeș, str. Craiovei nr.2, Casa Cărții, etaj 2, telefon 0248/220.111.

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar al comunei Tigveni, judeţul Argeş. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARGEŞ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de Inspector clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Relaţii cu Angajatorii, Serviciul Managementul Pieţei Muncii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoştinţe operare calculator Word, Excel – nivel mediu; vechime  în  specialitatea  studiilor  necesare  exercitării  funcţiei  publice minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 aprilie 2015, ora 09:00: proba scrisă; 30 aprilie 2015, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Mircea cel Bătrân” din Piteşti, Județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de informatician.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare în domeniul informatic sau al tehnologiei informaţiei; vechime minim 3 ani, competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice; competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare; competenţe de operare a datelor şi de instalare si utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale; competenţe în administrarea paginilor web; competenţe în prelucrarea digitală a imaginilor; abilitaţi de lucru în echipă; abilitaţi de comunicare şi relaţii publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 martie 2015, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor; 28 aprilie 2015, ora 09:00: proba scrisă (sală supravegheată video); 28 aprilie 2015, ora 13:00: proba practică; 30 aprilie 2015, ora 11:00: proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” din Piteşti,  str. Zimbrului, nr.3, Județul Argeș, telefon 0248/276.340.

Pentru săptămâna 22-29 martie, în judeţul Argeş sunt scoase la concurs următoarele locuri de muncă vacante. Iată care sunt acestea, alături de toate detaliile înscrierii la concurs:

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI, judeţul Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, după cum urmează: 1 post (vacant) de inspector de specialitate gradul II; 1 post (temporar vacant) de inspector de specialitate gradul II; 1 post (vacant) de referent treapta IA; 1 post (vacant) de muncitor calificat treapta I – fochist; 1 post (vacant) de muncitor calificat treapta I – casier încasator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 1 post (vacant) de inspector de specialitate gradul II, studii superioare, vechime minimum 6 luni. 1 post (temporar vacant) de inspector de specialitate gradul II, studii superioare, vechime minimum 6 ani. 1 post (vacant) de referent treapta IA, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime minimum 6 ani. 1 post (vacant) de muncitor calificat treapta I – fochist, studii generale sau medii, calificare fochist, vechime minimum 9 ani. 1 post (vacant) de muncitor calificat treapta I – casier încasator, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 martie 2015, ora 13:30: termenul limită de depunere a dosarelor; 06 aprilie 2015, ora 11:00: proba scrisă; 06 aprilie 2015, ora 16:00: proba practică; 08 aprilie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Județul Argeș, Calea Bucureşti, bloc U3, parter, telefon: 0248/210.380, interior 136.

SPITALUL ORĂŞENESC „Sf. Spiridon” Mioveni, judeţul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează: kinetoterapeut debutant – Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; asistent medical debutant medicină generală (PL) – Secția Medicină Internă; asistent medical debutant medicină generală (PL) – Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; asistent medical balneofizioterapie (PL) – Ambulatoriu – Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; consilier juridic debutant – Managementul Calității Serviciilor Medicale; muncitor calificat IV – fochist – Compartiment Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

kinetoterapeut debutant: diplomă de licenţă în specialitate.

asistent medical, diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; vechime minimum 6 luni ca asistent medical; autorizaţie de liberă practică.

asistent medical debutant, diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; autorizaţie de liberă practică.

consilier juridic debutant: diplomă de licenţă în specialitate.

muncitor calificat IV – fochist: studii generale; vechime în specialitate un an; autorizaţie de fochist eliberată de ISCIR

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 martie 2015, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 06 aprilie 2015, ora 09:00: proba scrisă; 08 aprilie 2015, ora 09:00: proba interviu/proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Spiridon’ Mioveni, din bd Dacia, nr.131 A, Județul Argeș, telefon 0248/261.150.

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ a judeţului Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul serviciului Inspecţii, implementare politici şi statistici agricole. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 aprilie 2015, ora 09:00: proba scrisă; 20 aprilie 2015, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției pentru Agricultură a Județului Argeș din Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 44, telefon: 0248/219.68 int. 115.

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGVINĂ, Piteşti, str. Negru Vodă, nr.43, tel.0348/430.629, 0248/221.057. A fost scos la concurs în data de 06.04.2015, postul de asistent medical generalist.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ din CURTEA DE ARGEŞ, strada BASARABILOR, nr.99, telefon 0248.721.033, persoană de contact MOISE MARIANA angajează asistent stagiar.

Ultimele Știri

Șoc și groază. Care este pensia minimă în România?

Șoc și groază. Care este pensia minimă în România? De la 1 ianuarie 2024, indemnizația socială pentru pensionari este...

Alte știri din aceeași categorie