26.7 C
Campulung Muscel
luni, 17 iunie, 2024

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

Alte Știri

C O N V O C A R E

Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung, în baza Hotărârii nr. 02 din data de 24.02.2015, în temeiul O.U.G. 99/2006 aprobată şi modificată prin Legea 227/2007 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 07.04.2015, orele 1600, care va avea loc în Sala de conferinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş.

O R D I N E   D E  Z I:    

1. Aprobarea Raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2014;

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2014 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2014, precum şi a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar contabil nr. 17 din 06.01.2009;

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2015;

8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2014, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;

9. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2015 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

10. Aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung astfel:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) În orice formă de publicitate, în toate informările şi/sau documentele precontractuale, în contractele şi corespondenţa referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.  39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să menţioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă casa centrală din cadrul reţelei cooperatiste de credit.

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor precontractuale, contractelor şi corespondenţei adresate deponenţilor negarantaţi.

2.  La articolul 11 alineatul (1) litera a), punctul 1 se abrogă.

3. La articolul 14, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatul (8) şi (9), cu următorul cuprins:

(8) Cererile de restituire totală a părţilor sociale se supun aprobării consiliului de administraţie al băncii cooperatiste, care luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită.

(9) Prin limitare, se va înţelege stabilirea unui plafon maxim al valorii părţilor sociale care pot fi restituite într-o anumită perioadă de timp şi încadrarea băncii cooperatiste în acest plafon.

4. La articolul 29, teza principală se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.29 Adunarea generală deleagă Consiliului de administraţie al băncii cooperatiste exerciţiul următoarelor atribuţii ale sale:

5. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 59 (1) Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.

(2) Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de instituţia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.

(3) Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.

(4) Membrii consiliului de administraţie trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de administrare ce le revin şi să aloce timp suficient pentru îndeplinirea acestor atribuţii.

6. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins, iar alineatul (4) se abrogă:

(3) Prevederile art. 59 alin. (1), (2) şi (4) se aplică în aceleaşi condiţii directorilor ca şi administratorilor.

7. La articolul 81, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 81 (1) Banca cooperatistă repartizează anual 25% din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată asigurării unei desfăşurări optime şi în condiţii prudenţiale solide a operaţiunilor cu membrii cooperatori.

Prezentul Act adiţional modifică şi completează în mod corespunzător Actul constitutiv al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung, cu modificările şi completările ulterioare, făcând parte integrantă din acesta;

11. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale;

12. Diverse.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului prevăzut de art. 30 din Actul Constitutiv, Adunarea Generală va avea loc în ziua de 08.04.2015, cu aceeaşi ordine de zi, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră.                              

Preşedintele Consiliului de Administraţie

AVRAM MIRCEA       

 

Ultimele Știri

Pământul “se topește” la Câmpulung Muscel. Ce trebuie să facă oamenii urgent

Pământul "se topește" la Câmpulung Muscel. Ce trebuie să facă oamenii urgent. Având în vedere perioada caniculară preconizată, respectiv...

Alte știri din aceeași categorie