Primăria Mihăești caută șofer pentru microbuzul școlar

Primăria Mihăești caută șofer pentru microbuzul școlar

Primăria comunei Mihăești, județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de conducător auto – şofer microbuz şcolar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent de studii medii/generale; vechimea minimă 2 ani în specialitatea şofer/conducător auto; atestat profesional de transport persoane; posesor al unui permis de conducere valabil, care să cuprindă categoriile B, C, D şi E.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 octombrie 2016, ora 10.00 proba scrisă; 31 octombrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul primăriei Mihăeşti, str. Principală nr. 26 A, județul Argeș, telefon: 0248.560.002.

 

 

About The Author

Related posts