Clubul Sportiv „Muscel“, Câmpulung angajează şofer!

Clubul Sportiv „Muscel“, Câmpulung angajează şofer!

Clubul Sportiv „Muscel“, Câmpulung, judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de şofer treaptă profesională I – pentru microbuz transport sportivi – din cadrul Compartimentului achiziţii publice – investiţii – patrimoniu – administrativ – secretariat şi relaţii publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii cu diplomă de absolvire, şcoală profesională atestată cu certificat de calificare, diplomă, atestat transport persoane,
 • să posede permis de conducere categoria D;
 • card tahograf,
 • vechime în muncă minimum 5 ani în funcţia de conducător auto minimum 5 ani,
 • disponibilitate pentru desfăşurarea lucrului în program prelungit şi/sau în week-end,
 • cunoştinţe în legislaţia rutieră,
 • cunoştinţe de mecanică,
 • recomandări de la locurile de muncă anterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iunie 2017, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv Muscel Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, Bd. Ion Mihalache, nr. 22, judeţul Argeş, telefon 0248/511.761.

About The Author

Related posts