web analytics
Breaking News

CONVOCARE. Vă facem cunoscută ordinea de zi!

CONVOCARE. Vă facem cunoscută ordinea de zi!

Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung, cu sediul in Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 170, județul Argeș, în baza Hotărârii nr. 4 din data de 27.02.2018, în temeiul O.U.G. 99/2006 aprobată și modificată prin Legea 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 modificată și republicată, precum și a Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 17.04.2018, orele 1600, care va avea loc în Sala de conferințe a Primăriei Municipiului Câmpulung, Județul Argeș, cu următoarea:

ODRINE DE ZI

 1. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2017;
 2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2017 și concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de Profit și Pierdere;
 3. Aprobarea situațiilor financiare ale Băncii Cooperatiste pe anul 2017, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și de fixare a dividendului;
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
 5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
 6. Alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație ( care se face prin vot secret), precum și numele și calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator și Actului Constitutiv în formă actualizată ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, numirea administratorilor noi este sub condiția obținerii aprobării prealabile a B.N.R., conform dispozițiilor legale în vigoare. Persoana imputernicită să semneze Actul Modificator si Actul Constitutiv în formă actualizată este Domnul Miu Constantin, având calitate de consilier juridic. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională, ale persoanelor propuse pentru funcția de adiministrator, se află la dispoziția membrilor cooperatori la sediul Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung cu sediul în Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 170, județul Argeș;
 7. Aprobarea prelungirii Contractului de Audit Financiar cu SC ROMAUDIT SRL, cu sediul în loc. Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bl D25, Sc.1, Ap. 5, Jud. Dolj, reprezentată prin Martin Liliana;
 8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018;
 9. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
 10. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung, prin Actul Adițional la Actul Constitutiv al Băncii Cooperatiste Piatra Craiului Câmpulung, actualizat la data de 08.04.2015, cu modificările și completările ulterioare , precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator si Actul Constitutiv în formă actualizată. Modificările fac referire:
 11. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Banca cooperatistă este instituție de credit , constituită ca asociație autonomă de persoane fizice unite voluntar, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, limbă, religie apartenență politică, avere, condiție socială, rasă sau sex în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor  lor comune de ordin economic , social și cultural, a cărei activitate se desfășoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori.

 1. Articolul 78, alineatul (2) se abrogă.
 2. Articolul 97, alineatul (2) se abrogă.
 3. Articolul 100, alineatul (2) se abrogă.
 4. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de Administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea,  menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală în Registrul Comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitaților menționate anterior;
 5. Ratificarea hotarârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2017, în baza delegării de competență, primită de la Adunarea Generală;
 6. Soluționarea contestațiilor legate de încetarea calității de membru cooperator;
 7. Ratificarea înființării sau desființării unor sedii secundarea ale Băncii Cooperatiste după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;
 8. Ratificarea mutării sediului social, pe baza aprobării prealabile acordată de CREDITCOOP;
 9. Aprobarea/ratificarea vânzării unor active ale Băncii Cooperatiste;
 10. Aprobarea programului de investiții pe 2018 și a surselor de finanțare ale acestuia;
 11. Alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale;
 12. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de art.30 alin.2) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală va avea loc în ziua de 18.04.2018, cu aceeași ordine de zi , în aceeași locație și la aceeași oră.

 

Președintele Consiliului de Administrație

MARIA GHEORGHE

 

About The Author

Related posts