Câmpulungenii scutiți de la plata penalităților! Ce trebuie făcut!

Câmpulungenii scutiți de la plata penalităților! Ce trebuie făcut!

Câmpulungenii scutiți de la plata penalităților! Ce trebuie făcut! Consilierii locali au aprobat recent un proiect de hotârâre care vine în sprijinul locuitorilor orașului, persoane fizice care au probleme cu plata dărilor către primăria Câmpulung.

În cadrul unui comunicat de presă remis redacției noastre Serviciul Venituri din cadrul primăriei Câmpulung face cunoscute următoarele:

,,În conformitate cu  cu prevederile art.185, alin.1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a inițiat și aprobat prin H.C.L.148/31.10.2018, acordarea scutirii la plată pentru majorările/dobânzile și penalitățile de întârziere aferente creanțelor bugetare restante provenind din neplata la termenele legale a creanțelor datorate bugetului local al municipiului Câmpulung (impozite, taxe, redevențe și chirii).

Contribuabilii persoanele fizice cu domiciliul fiscal în municipiului Câmpulung, pot depune cereri pentru scutirea de la plată a majorărilor/dobânzilor/penalitaților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații bugetare restante datorate bugetului local, în perioada 01.11.2018 – 20.12.2018, cu condiția achitării integrale a obligațiilor principale, constând în impozite, taxe și alte obligații inclusiv amenzile datorate bugetului local al municipiului Câmpulung, creanțe aflate în evidența fiscală  la data depunerii cererii.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanții vor depune o cerere temeinic justificată, cerere  însoțită  de o copie de pe C.I /B.I solicitant, nota de plată cât și  chitanța/chitanțele din care să rezulte achitarea integrală a debitelor aflate în sold.                                                                                                                    

Scutirea nu se acordă și pentru majorările/dobânzile/penalitățile de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri și nici pentru beneficiarii hotărârilor de consiliul anterioare  privind scutirea de la plată, scutirea acordându-se o singura dată pentru fiecare contribuabil.

Scutirea de la plata majorărilor/dobânzilor/penalităților de întârziere, nu se aplică nici pentru sumele consemnate în hotărârile judecătorești, acestea trebuind achitate în mod obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a hotărârior judecătorești.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen legal de către inspectorii din cadrul Serviciul Administrare Venituri.

Cererea de scutire se va depune la Registratura instituției până la data de 20.12.2018, numai după verificarea și vizarea de către inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

În cazul în care solicitantul nu este eligibil raportat la condițiile stipulate în procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, dobânzilor și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite, taxe și alte sume  datorate bugetului local, procedura apobată prin HCL nr.148/31.10.2018, serviciul de specialitate îi va comunica în scris acest lucru.

De asemenea după aprobarea cererii, se va comunica solicitantului scutirea acordată”.

 

About The Author

Related posts