Colegiul Terțiar Nonuniversitar al Universității din Pitești organizează ADMITERE ONLINE 2020

Colegiul Terțiar Nonuniversitar al Universității din Pitești organizează ADMITERE ONLINE 2020

Colegiul Terțiar al Universității din Pitești organizează ADMITERE ONLINE 2020 fără taxă de înscriere, pentru calificarea profesională de tehnician operator mașini cu comandă numerică. În funcţie de situaţia şcolară sau familială, elevii pot primi burse finanţate prin POCU/320/6/21. Elevii care nu locuiesc în Piteşti se pot caza în căminele Universităţii și pot servi masa la cantina studențească.

TEHNICIAN OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

Universitatea din Piteşti – Colegiul Terțiar Nonuniversitar organizează concurs de admitere online, fără taxă de înscriere, pentru calificarea profesională TEHNICIAN OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ. Admiterea candidaţilor, cu sau fără diploma de bacalaureat, se face prin concurs organizat online, pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile liceale absolvite sau echivalente, conform legislaţiei în vigoare. Departajarea candidaţilor cu medii generale de absolvire egale se face după media generală a clasei a XII-a şi apoi, dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.

Media generală de admitere este media generală de absolvire a liceului.

Studiile sunt postliceale, de nivel 5

• Durata studiilor: 1 an (2 semestre)

• 22 locuri fără taxă de școlarizare (pentru cursanți aparținând minorității rrome, mediului rural, cu dizabilități, netradiționali – peste 24 de ani)

• 300 lei/elev/lunar pentru cursanții selectați în cele 22 locuri

Consiliere educațională, workshopuri cu angajatorii, urmărirea inserție profesionale

  Detalii găsiți pe www.upit.ro (COLEGIUL TERȚIAR) sau la Responsabil grup țintă, madalina.brutu@upit.ro Tel. 0348/453 109 /colegter@upit.ro

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

• Foaie matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvență redusă;

• Diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz;

• Carte de identitate;

• Certificat de naştere;

• Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

• Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicitați  înscrierea. În cazul în care nu este posibilă obținerea adeverinței medicale de la medicul de familie, veți prezenta acest document la înmatriculare.

DE CE TEHNICIAN OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ?

Tehnicianul este capabil să îndeplinească sarcini generale cu caracter tehnic de punere în funcţiune, supraveghere, întreţinere, reparare a instalaţiilor şi, în mod special, operarea pe maşini cu comandă numerică (MUCN) pentru efectuarea de prelucrări mecanice.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Calificarea profesională Tehnician operator MUCN pregăteşte tehnicieni capabili să:

– utilizeze aplicaţii software uzuale şi să gestioneze bazele de date simple;

– verifice calitatea suprafeţelor pieselor prelucrate;

– efectueze activităţi de control statistic şi să aplice tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii;

– descrie, analizeze şi explice scheme de principiu a structurilor de transformare flexible (MUCN);

– caracterizeze şi să monteze dispozitive de fixare pe MUCN;

– caracterizeze sistemul „Om – Maşină-unealtă”, să organizeze posturile de lucru şi să coordoneze echipa pentru obţinerea producţiei planificate;

– aplice tehnici şi să utilizeze instrumente specifice managementului de proiect;

– aplice legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă,  prevenirea şi stingerea incendiilor;

– aplice legislaţia privind controlul poluării industriale;

– obţină informaţii prin receptarea de mesaje orale şi scrise, să exprime / elaboreze mesaje orale/scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative;

– aplice tehnici de comunicare orală şi să realizeze rapoarte formale.

POSTURI VIZATE – TIPURI DE FIRME

Absolvenţii pot accesa posturi de tehnician din orice firmă/instituţie în care se realizează procese de prelucrare mecanică, în special, prelucrări pe maşini-unelte cu comandă numerică: firme industriale unităţi din învăţământul preuniversitar sau universitar, instituţii publice.

CONTINUARE STUDII

Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior la UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, în baza deciziei senatului universitar

Din perioada învățământului terțiar nonuniversitar se pot echivala credite transferabile în învățământul universitar.

PARTENERIATE CU FIRME  INDUSTRIALE

În cadrul programului de studii elevii beneficiază de vizite de documentare şi stagii de practică în firme cu renume în producţia modernă, cu care colegiul are acorduri  de parteneriat.  

DOTAREA SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Programul de studiu are o bază materială proprie, modernă şi completă, care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ la standarde de calitate. Dotarea laboratoarelor este specifică disciplinelor predate: maşini-unelte clasice şi cu comandă numerică, dispozitive, scule, verificatoare, aparatură de lucru şi control, tehnică de calcul (calculatoare, soft-uri specializate), standuri şi machete demonstrative. Elevii au acces la materiale didactice sau de informare specifice, existente în laboratoare sau în sălile de lectură şi împrumut ale Bibliotecii universităţii (http://biblioteca.upit.ro).

FACILITĂŢI: BURSE, MASĂ ŞI CAZARE

În funcţie de situaţia şcolară sau familială, elevii pot primi burse finanţate prin POCU/320/6/21. Elevii care nu locuiesc în Piteşti se pot caza în căminele Universităţii și pot servi masa la cantina studențească.

About The Author

Related posts