Ședință pentru veniturile consilierilor locali din Câmpulung!

Ședință pentru veniturile consilierilor locali din Câmpulung!

Ședință pentru veniturile consilierilor locali din Câmpulung! Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă extraordinară în data de 12.08.2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a primăriei municipiului Câmpulung.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin, după caz, rapoartele de specialitate /referate de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate și alte documente.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

Art. 5. – (1) Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziție sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

  1. a) – Punctul 1 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizației maxime lunare de care vor beneficia consilierii locali începând cu luna iulie 2019

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. b) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanțare realizare obiectiv de investiție „Bloc locuințe sociale – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung”

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

  1. c) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei refăcut după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN800) în Municipiul Câmpulung
  2. d) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform 8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851 / 2013, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung”

– Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

– Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

(2) În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (7), „Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.”.

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziție  se pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.

Art. 7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

 

About The Author

Related posts