Spitalul TBC din Câmpulung a scos trei posturi la concurs!

Spitalul TBC din Câmpulung a scos trei posturi la concurs!

Trei posturi vacante în Câmpulung!

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de analist, programator, inginer sistem II (S).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 6 luni vechime în activitatea de informatică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 februarie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 15 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, str. Lascăr Catargiu nr. 38, judeţul Argeş, telefon: 0248/510.150.

About The Author

Related posts