24.1 C
Campulung Muscel
duminică, 1 octombrie, 2023

SCHITU GOLEȘTI: ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI

Alte Știri

1. Informații  generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și /sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Comuna Schitu Golești, str. DN73, nr.1, sat Schitu Golești, județul Argeș; CIF 4122469, telefon 0248/566500, fax 0248/529051; e-mail primarie@schitugolesti.cjarges.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Imobil denumit ”Spital minier” compus din teren în suprafață de 6141 mp și construcțiile aferente, aparținând  domeniului public, situat în satul Schitu Golești, nr. 211, din comuna Schitu Golești, județul Argeș.

Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârilor Consiliului Local Schitu Golești nr. 13/23.02.2021 și nr. 58/28.09.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire:  se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentația de atribuire se poate ridica, pe baza unei solicitări, de la sediul Primăriei Schitu Golești.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Compartiment registratură, secretariat din cadrul Primăriei Comunei Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se va achita în numerar la casieria Primăriei Comunei Schitu Golești.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.10.2021, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.11.2021, ora. 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04.11.2021, ora.10.00, la sediul Primăriei Comunei Schitu Golești, sat Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Argeș, Mun.Pitești, Bdul I.C. Brătianu, nr.7, județul Argeș; tel.0248/224019 , fax. 0248/212410; e-mail: tr-arges@just.ro .

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.10.2021.

Ultimele Știri

Invazie de motociclete. Două s-au “ciocănit” în trafic! VIDEO

Invazie de motociclete. Două s-au "ciocănit" în trafic! Culmea accidentului rutier în trafic. Doi motocicliști să se bușească, distrugându-și...

Alte știri din aceeași categorie