-3.2 C
Campulung Muscel
joi, 30 noiembrie, 2023

Primăria Schitu Goleşti: Anunţ organizare concurs angajare

Alte Știri

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria comunei Schitu Golești, cu sediul în satul Schitu Golești, str. DN 73, nr.1, comuna Schitu Golești, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I/S , gradul profesional asistent la Compartimentul secretariat, registratură, autoritate tutelară, arhivă, stare civilă, achiziții publice, agricultură, fond funciar, resurse umane, din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Golești.

Desfăşurarea concursului:

În vederea participării la concurs candidații vor depune dosarul de concurs în termen de 8 de zile, de la data publicării anunţului, respectiv în perioada  13.10.2017 – 20.10.2017.

Concursul se organizeaza la sediul primăriei comunei Schitu Golești, judetul Argeș, în perioada 06.11.2017  ( proba scrisă)  – 10.11.2017 (proba interviului).

Examenul constă în 3 etape:

1)  Selecţia dosarelor care va avea loc la data de 23.10.2017;

2)  Proba scrisă va avea loc în data de 06.11.2017, la sediul primăriei comunei Schitu Golești, începând cu ora 10:00;

3) Proba de interviu va avea loc în data de 10.11.2017, ora 10:00, la sediul primăriei Schitu Golești.

Proba scrisa şi interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Rezultatul final al  concursului se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului.

Condițiile generale de participare la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc  cumulativ următoarele condiții generale:

– au cetățenie română și domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris și vorbit;

– au capacitate deplină de exercițiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea  justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu au fost destituite dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat  contractual individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

– nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definite prin lege.

Condițiile specifice pentru participarea la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc cumulativ  următoarele condiții minimale:

– au studii  universitare de licență, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii: științe administrative, drept, agronomie, horticultură, inginerie forestieră, silvicultură, inginerie și management  în agricultură și dezvoltare rurală, zootehnie, geologie, știința mediului, inginerie geologică, inginerie geodezică, ingineria mediului.

–  au cunoștințe de operare PC, Word, Excel, Power Point, internet;

–  au o vechime minimă în specialitatea studiilor de 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul primăriei Schitu Golești, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a și ca conține:

– cerere de înscriere la concurs (formularul de înscriere – anexa nr.3 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare );

–  copie act de identitate;

–   copii legalizate de pe actele de studii, specializare, calificare, perfecționare ( vor fi prezentate și actele în original în vedrea verificării îndeplinirii condițiilor specifice: studii, atestare, utilizare programe de calculator );

–   copie legalizată de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

–  adeverință medicală privind  starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–  certificatul de cazier judiciar;

–  declarație pe propria răspundere privind nedesfășurarea unor activități de poliție politică.

Bibligrafia pentru concurs:

1 .Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
2 .Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

3.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

5.Ordinul comun nr. 734/480/1003/3727/2015 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Rurale și Administrației Publice, Ministerului Finanțelor Publice și Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;

6.O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată prin Legea nr. 223 / 2002;

7.Legea nr. 17 / 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea  societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

8.Ordinul comun nr. 719/740/57/2333/2014 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării regionale și Administrației Publice, Ministerului Apărării naționale și Ministerului Culturii privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17 / 2014 privind  unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor Agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri  proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei comunei Schitu Golești, la secretarul comisiei de concurs –  Oproiu Luci Sarmiza și la nr. de telefon 0248.566.500.

                   

Ultimele Știri

Vestea grozavă a zilei. Pensionarii primesc „a 13-a pensie” în decembrie

Vestea grozavă a zilei. Pensionarii primesc „a 13-a pensie” în decembrie.  Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă din acest an...

Alte știri din aceeași categorie