-0.4 C
Campulung Muscel
duminică, 10 decembrie, 2023

Categorii de beneficiari. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2023 – 2024

Alte Știri

Categorii de beneficiari. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2023 – 2024. Începând cu 02 octombrie 2023, începe acțiunea de preluare a cererilor – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie. Asta în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Dar şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei. Respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei. Și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social. Anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr.4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum maxim de:

30 lei/lună pentru consumul de energie electrică (în factură);

10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale (în factură);

10 lei/lună pentru consumul de energie termică (în factură);

20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri (la titular)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Acte necesare

1.Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formular tip;

2. Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:

fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie. Certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă. Document de identitate, permis de ședere pe termen lung, iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);

fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;

Categorii de beneficiari. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2023 – 2024

Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singură în luna anterioară depunerii cererii:

adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)

cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;

cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.;

cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original. Sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);

cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;

acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale; persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.

Categorii de beneficiari. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2023 – 2024

3. În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
 • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară.

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului în anul 2023

În cazul în care solicitantul măsurilor de protecție este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere. Dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

4. Fotocopie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică/persoanele care solicită suplimentul pentru energie).

5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal.

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor. Doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și ai suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă. Componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri – declarație pe propria răspundere pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.

Ultimele Știri

Locuitorii unei comune din Argeș, baricadați în case, din cauza unei mâini găsite, o bucată dintr-un cadavru uman!

Locuitorii unei comune din Argeș, baricadați în case, din cauza unei mâini găsite, o bucată dintr-un cadavru uman! O...

Alte știri din aceeași categorie